Pozvánka na zasadnutie OZ 18.09.2019


Starosta obce Horovce v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  

v znení neskorších  predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horovciach

na deň  18. 09.  2019 (t.j. streda) o 19.00 hod. do zasadačky  Obecného úradu v Horovciach.


Program:


1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
 
3. Kontrola plnenia z predchádzajúceho zastupiteľstva

4. Informácia starostu obce o dianí v obci

5. Upozornenie prokurátora  (Prijať účinné opatrenia)
 
6. Návrh ceny za popolnice pre občanov
 
7. Rôzne

8. D i s k u s i a
 
9.Návrh na uznesenie
 
10. Záver
  

V Horovciach, 12. 09. 2019

                                                                                   Milan Velas, v.r. - starosta obceSpäť