Výrub drevín

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období
od 1. apríla do 30. septembra. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade:

1. rezov ovocných stromov
2. bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na majetku.  

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia
od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie
o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania.
 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín musí podať občan na obecný úrad, aby mohlo byť začaté konanie.

Táto musí obsahovať :


Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy:

 
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

1)   na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou
      krovité porasty s výmerou do 10 m2
2)  pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční
     do 6 mesiacov odo dňa výrubu

3)  pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej škody na majetku
4)  na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v
     súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada)V týchto prípadoch je však potrebné najneskôr do 5 dní po uskutočnení výrubu túto skutočnosť
oznámiť
na Obecnom úrade v Horovciach.
Tlačivo oznámenia musí obsahovať všetky náležitosti  podobne ako žiadosť na výrub dreviny.


Po vykonaní výrubu je občan povinný uskutočniť náhradnú výsadbu.