Všeobecné potvrdenie


(Každý občan, vlastniaci nehnuteľnosť v obci (pozemok, stavbu, byt) je povinný túto skutočnosť nahlásiť
najneskôr do 30 dní od jej vzniku. Taktiež sa oznamovacia povinnosť vzťahuje aj na zánik vlastníctva.
Do 31. 1. každého zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný nahlásiť zmeny skutočností rozhodujúcich
na vyrubenie dane z nehnuteľností. Daň mu bude vyrubená do 15. 5. bežného zdaňovacieho obdobia a daň
je povinný uhradiť najneskôr do 31. 5. bežného zdaňovacieho obdobia.
V prípade nesplnenia si svojich zákonom stanovených povinností obec bude občana zo zákona sankcionovať.)(Miestny poplatok za komunálne odpady je vo výške 14,00 €   na osobu za kalendárny rok)


( žiadosť -  vydanie potvrdenia o dátume postavenia stavby)
Je potrebné, aby sa občan preukázal platným občianskym preukazom.