Rybársky lístok

Rybárske lístky vydáva Obecný úrad v Horovciach na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby,
ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať
iba so súhlasom zákonného zástupcu. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený
zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z.


K vydaniu rybárskeho lístka je potrebný  platný občiansky preukaz alebo pas.

Poplatok  za vydanie rybárskeho lístka:
týždenný 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 6,50  €
trojročný 16,50  €

 Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu Horovce.


Od tejto položky sú oslobodení:

1)   žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou  rybárstva,   

2)   zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve 
      aktívne vykonávanie rybárstva,


3)   odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve

4)   zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené
      ako rybárska stráž   


5)   osoby  do 15 rokov.