Ohlásenie drobnej stavby

Pri stavbe nepresahujúcej  25  m 2 je potrebné zo strany staviteľa vopred danú stavbu ohlásiť
na obecnom úrade na predpísanom tlačive. Tlačivo je možné  vyzdvihnúť si priamo na obecnom úrade,
alebo stiahnuť  z  tejto stránky. Bez ohlásenia nie je možné stavbu  vykonať.                                                                       


 Ohlásenie drobnej stavby musí obsahovať:

1.  meno, priezvisko, adresu stavebníka
2.  miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku, na ktorom sa drobná stavba uskutočňuje
3.  druh a rozsah ohlasovanej stavby
4.  účel ohlasovanej stavby
5.  jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby
6.  ak je pozemok v spoluvlastníctve, súhlasy ostatných spoluvlastníkov s uskutočnením stavby,
     nie staršie ako tri mesiace

7.  či bude stavbu stavebník vykonávať svojpomocne / dodávateľsky
8.  či pri stavbe použije susedné nehnuteľnosti. Ak áno, vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností


Prílohu ohlásenia drobnej stavby /stavebných úprav/ tvoria:

1.  doklad o vlastníctve parcely, na ktorej sa stavba uskutočňuje, nie starší ako tri mesiace
2.  jednoduchý nákres drobnej stavby


Ohlásenie drobnej stavby (stavebných úprav) sa spoplatňuje sumou   3,50  €.

Na základe ohlásenia vydá Obecný úrad v Horovciach do 30 dní  ROZHODNUTIE.