Rozhodnutie o súp. čísle

Pridelenie súpisného čísla

Na základe písomnej žiadosti stavebníka vydá obec „ROZHODNUTIE“ o pridelení súpisného čísla.
Správny poplatok za vydanie „rozhodnutia o súpisnom čísle stavby“  je  3,00 €.

Potrebné doklady:

1)  žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu

2)  list vlastníctva

3)  právoplatné kolaudačné rozhodnutie  (ak bola stavba postavená pred rokom 1976 - iný  doklad o vlastníctve stavby).

4)  geometrický plán

Tabuľky so súpisným číslom sa umiestňujú spravidla napravo od vchodu tak, aby boli dobre viditeľné z najbližšej komunikácie.


Zrušenie súpisného čísla:

Na základe písomnej žiadosti vydá obec „ROZHODNUTIE“ o zrušení súpisného čísla.
Správny poplatok za vydanie rozhodnutia o zrušení súpisného čísla  je  3,00 €

Potrebné doklady:

1)  doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom sa budova nachádza/la

2)  búracie povolenie, alebo doklad o odstránení stavby

3)  geometrický plán